AB 18.11.2019 - 24.11.2019 INNSBRUCK!(mit Zofe) 16.12.2019 - 22.12.2019 INNSBRUCK!(mit Zofe) 06.01.2020 - 12.01.2020 INNSBRUCK!(mit Zofe)